،تیم بامبو، داستان یک تغییر بزرگ
ما برای ایجاد تغییر آمده‌ایم

ما برای ایجاد تغییر آمده‌ایم

اگر از رشد و پیشرفت مداوم لذت می‌برید و به دنبال حل چالش‌های جدی هستید، جای شما در بامبو خالی است.

پیشرفت به پشتوانه کارگزاری مفید

بامبو نمادی است از پیشرفت مداوم "هلدینگ مالی مفید" در حوزه مالی و اینوست‌تک.

چرا بامبو؟

ما به مردم کمک می‌کنیم

ما به مردم کمک می‌کنیم تا با سرمایه‌گذاری درست، به اهداف مالی خود برسند

با بامبو رشد می‌کنید

ما در بامبو با حمایت و پیشتیبانی از یکدیگر، آینده بهتری را برای خود خواهیم ساخت.

چشم انداز بامبو

بامبو به پشتوانه سابقه و تجربه 25 ساله "هلدینگ مالی مفید"، به پیشرفت همیشگی و مداوم فکر می‌کند

مزایای کار کردن در بامبو

رشد و پیشرفت
رشد و پیشرفت همشیگی
آموزش
آموزش، یادگیری و توسعه فردی
خدمات رفاهی
استفاده از خدمات رفاهی
بیمه خدمات درمانی
بهره‌مندی از بیمه و خدمات درمانی

پیشرفت مداوم

برای رشد و پیشرفت هیچ حد و مرزی وجود ندارد. در کنار "هلدینگ مالی مفید" به تغییر بی حد و مرز بیاندیشید.

تیم بامبو

Mirembe Nkrumah profile image
جعفر آخوندعلی
Back-End & Web Developer
 • linkedin
امیر احسانی
امیر احسانی
iOS Developer
 • امیر احسانی
Karina Messopine profile image
پرناز بناپور
Graphic Designer
 • پرناز بناپور
Karina Messopine profile image
امیر جباری
Marketing Consultant
 • امیر جباری
Karina Messopine profile image
بابک جعفری
UI & UX Designer
 • بابک جعفری
Mirembe Nkrumah profile image
مصطفی حاج‌علی‌زاده
Android & Backend Developer
 • مصطفی حاج‌علی‌زاده
Mirembe Nkrumah profile image
محمدجواد حکیم پناه
Web Developer
 • linkedin
Patrik Janssen profile image
حمیدرضا زاهدی
Product Owner
 • حمیدرضا زاهدی
Michael Trossino profile image
امیرحسین شیرازی
DevOps Engineer
 • امیرحسین شیرازی
Mirembe Nkrumah profile image
محمد کوچی
Technical Manager
 • محمد کوچی
Karina Messopine profile image
محمد لطیفی
Digital Marketer
 • محمد لطیفی
Joshua Lapinsky profile image
مهرداد مهربد
Project Manager
 • مهرداد مهربد
Karina Messopine profile image
رضا میلانی
iOS Developer
 • رضا میلانی
Karina Messopine profile image
مجید آب‌پرور
UI & UX
 • مجید آب‌پرور
Karina Messopine profile image
جای خالی شما

فرصت‌های شغلی

جای شما در تیم بامبو خالی است
Job Description
 • Design and implement mobile applications, enhance and extend existing app functionality
 • Code to high-quality standards ensuring your work is tested and reviewed
 • Collaborate with other team members to improve application performance, usability, and quality
 • Unit & UI -testing code for robustness and general reliability
 • Learn and share knowledge with other team members
Requirements
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT, Computer Science, or a relevant field or equivalent experience.
 • Minimum of 3 years developing Android apps
 • Proficiency in Java/Kotlin
 • Ability to work as a team player
 • Proficiency in using Git with the command-line interface Knowledge of
 • Android SDK core concepts
 • Designing efficient UI
 • Mobile app architecture like MVVM, MVP, Clean Architecture
 • Play Services APIs
 • Dependency Injection with the dagger
 • Reactive programming – RxJava
Job Description
 • Continually optimizing performance and cost of live solutions and eradicating any bugs that may occur
 • Building and maintaining databases that support mobile and web front-end services
 • Unit-testing code for robustness and general reliability
 • Engage in architecture, planning, design, and visioning sessions
 • Design and implement backend API, enhance and extend the functionality
 • Code to high-quality standards ensuring your work is tested and reviewed
 • Collaborate with other team members to improve application performance, usability, and quality
 • Learn and stay up-to-date on technologies
 • Share knowledge with other team members
 • Take responsibility for code repositories
 • Establish & enhance development standards
 • Create CI processes
Requirements
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT, Computer Science, or a relevant field or equivalent experience
 • Minimum 3 years experience as a developer building scalable and high visibility applications
 • Experience in planning, designing and delivering backend of mobile and web applications
 • Ability to work as a team player
 • Proficiency in using Git with the command-line interfaceKnowledge of
 • NodeJs and JavaScript core concepts
 • Designing Rest API
 • Architecture and design
 • Clean architecture
 • Design patterns and SOLID Principles
 • NoSQL particularly MongoDBFamiliar with:
 • Various packages and libraries
 • Cloud message APIs and push notifications
 • Experience in using command-line tools
 • Clean Code concepts
 • Test-driven development and tendency to write Unit Tests
 • Agile methodologies
 • Linux
Icon